MARZENA MARTYNIAK

Regulamin sklepu

MARZENA MARTYNIAK

Regulamin Sklepu Internetowego

Obowiązujący od dnia 1 listopada 2022 r

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad i procedur:
• sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego 

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2) Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Firma – Instytut Rozwoju Emocji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-654), ul. Warowna 3/18; NIP 5213953790
4) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
5) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 
6) Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym;
7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów;
11) Tryb (procedura) sprzedaży – sposób proponowania, prezentowania, oferowania Towarów;
12) Tryb „sprzedaży” – procedura zawarcia umowy sprzedaży Towarów;
13) Polityka prywatności – odrębny dokument, który określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług Sklepu.

III. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.instytutrozwojuemocji.com jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych w Sklepie możliwości]:
   1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
   2) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
   3) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
   4) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1) Przeglądarki na komputerach desktop dla systemu Windows: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje) Opera (trzy najnowsze wersje); dla systemu Mac: Google Chrome (trzy najnowsze wersje), Mozilla Firefox (trzy najnowsze wersje), Opera (trzy najnowsze wersje), Safari (trzy najnowsze wersje)
   2) Przeglądarki na urządzeniach mobilnych dla systemu Android, Chrome for Android (trzy najnowsze wersje), Firefox for Android (najnowsza wersja), Samsung Internet (trzy najnowsze wersje), Microsoft Edge (trzy najnowsze wersje); dla systemu iOS: Chrome for iOS (trzy najnowsze wersje), Firefox for iOS (najnowsza wersja), iOS Safari (trzy najnowsze wersje). Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (sklepire@gmail.com) oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Klient zobowiązany jest do:
   1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3. Korzystać ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonywać zakupów, można bez logowania albo po zalogowaniu na konto indywidualnie przypisane Klientowi.
4. Logowanie do Sklepu poprzedza rejestracja, polegająca na wprowadzeniu do formularza informacji na temat Klienta, tj. imię i nazwisko, adres wysyłki, nr telefonu oraz adres e-mail.
5. Na koncie Klienta, prócz informacji przekazanych dla celów rejestracji (ust. 4), rejestrowane są dokonywane przez niego zakupy.
6. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Klienta oraz informacji zapisywanych na jego koncie, zgodnie z ust. 5, są określone w Polityce prywatności.

V. Procedury sprzedaży
1. Przepisy wspólne
   1) Firma proponuje zakup Towarów (ust. 2), umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
   2) Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
   3) Istotne informacje o Trybie sprzedaży, jak również odesłanie do Regulaminu, są widoczne w okienku wyboru Towaru oraz w podsumowaniu sprzedaży (koszyk).
   4) Wszystkie wybrane Towary są umieszczane w koszyku. Koszyk zawiera również podsumowanie cen, rabatów cenowych; a także koszty transportu, zgodnie z wyborem sposobu dostawy, dokonanym przez Klienta;
   5) Przed zatwierdzeniem koszyka Klient uzupełnia wszelkie niezbędne dane, celem realizacji Zamówienia, w tym określa sposób dostawy na podstawie dostępnych opcji; pola obowiązkowe są zaznaczone gwiazdką;
   6) Do momentu zatwierdzenia koszyka istnieje możliwość modyfikacji jego zawartości oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   7) Zatwierdzenie koszyka oznacza złożenie Zamówienia. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   8) Zamówienie zostaje podsumowane. Podsumowanie w szczególności zawiera informacje dotyczące:
        a) przedmiotu Zamówienia,
        b) jednostkowej oraz łącznej ceny/kwoty zamawianych Towarów oraz rabatów przyznanych na podstawie Regulaminu lub w inny sposób,
        c) kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),
        d) wybranej metody płatności,
        e) wybranego sposobu dostawy,
       f) czasu dostawy.
    9) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną na przykład: „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie nr …”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów dokonanego Zamówienia.
   10) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   11) Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Tryb „sprzedaży”
   1) Wybór zamawianych przez Klienta Towarów w Trybie „sprzedaży” dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka, przy użyciu przycisku „Kupuję”.
   2) Warunkiem zawarcia transakcji jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem. 
   3) Zamówienie Towaru w Trybie „sprzedaży” oznacza, że Klient kupuje Towar i płaci za niego cenę. Nie wiążą się z tym żadne dodatkowe zobowiązania, z zastrzeżeniem tytułu VII ust. 2 i 3.

VII. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, w tym dostawą do paczkomatów. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie internetowej sklepu.
3. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Realizacja dostawy oznacza wysyłkę towaru do Klienta. Firma nie odpowiada za opóźnienia, które wystąpią po stronie firmy transportowej.

VIII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   1) przelewem na numer rachunku bankowego w Santander Bank:
        • dla PLN: PL 24 1090 2590 0000 0001 4959 2868
        • dla EUR: PL 76 1090 2590 0000 0001 4959 3193
   2) za pośrednictwem jednego z operatorów systemu płatności elektronicznych, w tym płatności kartą płatniczą, kredytową, za pośrednictwem systemów BLIK, szybkiego przelewu bankowego.
3. W zależności od wybranej przez Klienta metody płatności, obsługa płatności może zostać obciążona prowizjami instytucji finansowej (np. prowizją za obsługę płatności elektronicznej).
4. Prowizja, o której mowa w ust. 3, zostanie potrącona przez instytucję finansową z kwoty dokonanej wpłaty. Jednak na stronie Sklepu może zostać przewidziana opcja poniesienia tej prowizji przez Klienta (wybór poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola).

IX. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować Firmę – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklepire@gmail.com (w tytule zaleca się umieścić: ZWROT) lub drogą pocztową na adres: Marzena Martyniak, ul. Warowna 3/18, 02-654 Warszawa lub za pośrednictwem swojego konta w sklepie (poprzez umieszczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie sklepu) – o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

X. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klientowi zwracamy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie lub niemożliwy jest zwrot przy użyciu tych samym sposobów; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.
3. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Firma jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepire@gmail.com (w tytule zaleca się umieścić: REKLAMACJA) lub drogą pocztową na adres: Marzena Martyniak, ul. Warowna 3/18, 02-654 Warszawa lub za pośrednictwem swojego konta w sklepie poprzez zgłoszenie reklamacji bezpośrednio na stronie sklepu. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, Sklep ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
3. [Firma nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej]. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Marzena Martyniak, ul. Warowna 3/18, 02-654 Warszawa lub mailowo pod adresem sklepire@gmail.com
3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.; 

MARZENA MARTYNIAK

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!