MARZENA MARTYNIAK

Polityka prywatności

MARZENA MARTYNIAK

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Administratorem danych osobowych jest:

Instytut Rozwoju Emocji sp. z o.o., adres: ul. Warowna 3/18, 02-654 Warszawa, NIP 5213953790, REGON 521064198, adres korespondencyjny: ul. Warowna 3/18, 02.654 Warszawa

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

przesyłania naszego newslettera, informowania Cię o ofertach, promocjach, wydarzeniach i konkursach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji (na podstawie Twojej zgody).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 W zależności od okoliczności możemy przetwarzać w konkretnych przypadkach następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe niezbędne dla naszych działań związanych z wysyłka newslettera i innych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także wówczas, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. w związku z rozliczeniami księgowymi i przekazywaniem informacji dotyczących zobowiązań podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Ponadto dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla przeprowadzenia naszych działań marketingowych oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli udzielisz nam zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będziemy prowadzić z Tobą bezpośrednią komunikację marketingową, chyba że wcześniej wyrazisz stosowny sprzeciw. Możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera w każdej chwili wysyłając maila na: office@ire.pl 

Masz prawo wnieść  w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (szerzej o prawie sprzeciwu poniżej w sekcji ‘Jakie posiadasz prawa?’).

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Jeżeli udzielisz nam zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z marketingiem naszych produktów i usług, dane osobowe mogą być przetwarzane także automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości komunikacji do preferencji adresata, przesyłania przypomnień spersonalizowanych ofert. Przetwarzanie danych w ten sposób nie będzie wpływać na Twoje uprawnienia lub wywoływać jakichkolwiek skutków prawnych.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób.

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: newsletterrire@gmail.com 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy: (i) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, (iii) wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych: (i) jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, (ii) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, (iii) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, (iv) w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przetwarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: newsletterrire@gmail.com

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji powyższych zasad zachowania prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej www.instytutrozwojuemocji.com Poinformujemy Cię także o każdej istotnej zmianie, gdy tylko zostanie wprowadzona.

POLITYKA COOKIES

Serwis www.instytutrozwojuemocji.com korzysta z technologii cookies (ciasteczek) dla celów lepszego działania, dostosowania do preferencji Użytkownika oraz zbierania statystyk dot. strony www.instytutrozwojuemocji.com i Użytkowników – w ramach usługi Google Analytics. 

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Cookies zawierają podstawowe informacje, takie jak: adres URL strony internetowej z której pochodzą, zaplanowany czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, unikalny numer i nazwę.

Pliki cookies nie zawierają w ogóle danych osobowych, np.: imienia, nazwiska, adresu email itp. informacji.

MARZENA MARTYNIAK

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!